เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ลำดับพัดยศในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เพิ่มเติมอัตราค่านิตยภัตของพระสงฆ์ไทยครับ

แล้วถ้าเป๋นพระปลัดของเจ้าคณะอำเภอล่ะครับจะนั่ง ณ ตำแหน่งไหน? ถึงจะควรผู้รู้ทั้งหลายช่วยตอบหื้อหายข้องใจ๋ตวยเน้อครับ

และขอเพิ่มอีกข้อคับ  ถ้าเจ้าคณะอำเภอที่ตั้งฐานานุกรมเปิ่นหมดวาระลงพระฐานาที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่ก่อคับ

[ แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 16-1-2011 16:57 ]

TOP

แล้ว   งาน  วันพ่อวันแม่  ของตำบลนี้  ใจ้ได้ก่อครับ

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย natta เมื่อ 15-1-2011 23:03
แล้ว   งาน  วันพ่อวันแม่  ของตำบลนี้  ใจ้ได้ก่อครับ
ตอบ ใช้ได้ครับ เพราะเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทางราชการจัดถวายเพื่อเป็นเกียรติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(อ้างอิง พระมหา่นิรุตต์ ฐิตวฺโส, คู่มือสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่๑, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธงธรรม,๒๕๕๐),หน้า ๒๑๔.)

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย weerayan เมื่อ 14-1-2011 00:18
อันดับที่ ๖๐ น่าจะเป็น พระปลัด ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ช่วยบอกหน่อย สาธุ
ตามกระทู้
อันดับที่ ๖๐ พระสมุห์
  ถูกต้องแล้วครับ
(อ้างอิง พระมหา่นิรุตต์ ฐิตวฺโส, คู่มือสมณศักดิ์ ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่๑, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธงธรรม,๒๕๕๐),หน้า ๒๒๐.)

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย settawat เมื่อ 14-1-2011 10:25
54.  พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ

ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นสามัญ  ไม่เรียกพระครูปลัดครับ  เรียก "พระ ...
ใช่แล้วครับ ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่มี "พระครูปลัด"
พระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป คือ
พระปลัด ๑
พระสมุห์ ๑
พระใบฎีกา ๑

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย shitstory เมื่อ 16-1-2011 17:16


ตอบ ใช้ได้ครับ เพราะเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของสมเด็จพระน ...
ถ้าในงานนั้น  นิมนตืพระที่ไม่ได้พระราชทานสมณศักดิ์หละครับ  ให้ใช้ พัดมงคล  หรือไม่ต้องใช่พัดครับ

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย natta เมื่อ 17-1-2011 13:31
ถ้าในงานนั้น  นิมนตืพระที่ไม่ได้พระราชทานสมณศักดิ์หละครับ  ให้ใช้ พัดมงคล  หรือไม่ต้องใช่พัดครับ ...
ตอบ โดยปรกติถ้าเป็นงานวันแม่ ๑๒ สิงหา หรือวันพ่อ ๕ ธันวา ที่ทางรัฐจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งหมด ๑๐ รูป หรือกรณีในส่วนหน่วยงานรัฐระดับตำบลที่มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ไม่ครบตามจำนวนก็อาจนิมนต์พระสงฆ์ที่ไม่มีสมณศักดิ์มาได้แต่ให้ใช้พัดรองแทน(พัดรองนั้นถ้าจะให้ควรแก่งาน ควรใช้พัดรองที่เกี่ยวข้องกับงานมงคล หรือถ้าจะให้ดียิ่งพัดรองที่นำมาใช้ควรมีตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์อยู่บนหน้าพัด)


พัดรองที่มีตราสัญลักษณ์บนหน้าพัด


พัดรองงานมงคล
ที่มารูปพัดรอง http://www.sangkapan.com

[ แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 17-1-2011 21:15 ]

TOP

ถ้าตำแหน่งที่ ๖๐ เป็นพระสมุห์ แล้วตำแหน่งพระปลัดหายไปไหน

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย weerayan เมื่อ 17-1-2011 19:55
ถ้าตำแหน่งที่ ๖๐ เป็นพระสมุห์ แล้วตำแหน่งพระปลัดหายไปไหน
พระปลัดของพระราชาคณะ ชั้นสามัญ  อยู่ลำดับที่ ๕๔ ครับ แต่เจ้าของกระทู้คงพิมพ์ผิด เป๋น "พระครูปลัด" ฝากเจ้าของกระทู้แก้ไขตวยคับ

[ แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 17-1-2011 20:47 ]
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

เรื่องพระปลัด

ขอรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลาย มาเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้

๑.ในงานพระราชพิธี หรืองานรัฐพิธี "พระปลัดของเจ้าคณะอำเภอ" จะนั่งลำดับไหน? หรือ นั่งลำดับเดียวกับพระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ?

๒.เมื่อเจ้าคณะอำเภอพ้นจากตำแหน่ง พระฐานานุกรมที่ตั้งไว้จะพ้นตาม เหมือนกับตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพ้นจากหน้าที่ เมื่อผู้แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่หรือไม่อย่างไรขอความกระจ่างด้วยครับ

[ แก้ไขล่าสุด shitstory เมื่อ 18-1-2011 09:20 ]

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่