เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

งานพระราชทานเพลิงศพและงานประชุมเพลิงศพพระสังฆาธิการ ภาคเหนือ ปี 2556

งานพระราชทานเพลิงศพและงานประชุมเพลิงศพพระสังฆาธิการ ภาคเหนือ ปี 2556

กำหนดการประชุมเพลิงศพและพระราชทานเพลิงศพพระสังฆาธิการแล้งหน้า ต้นเดือน ก.ย 2555 - เม.ย 2556 ออกมาแล้วเจ้า ตอนนี้อยากจะทราบวันเวลาที่จะทำการประชุมเพลิงศพ และพระราชทานเพลิงศพ สล่าท่านใดได้รับหน้าที่จัดทำปราสาทศพ และงานไหนบ้างที่ยังไม่ได้ประชุมเพลิงศพและพระราชทานเพลิงศพแล้งหน้า ทางทีมงานจะได้ตัดออก สรียินดีกับปี้น้องส่งสการกู้ผู้นายคนตี้จะได้จ่วยกั๋นเสาะหาวันเวลา และอื่นๆ ตี้ได้ร้องขอไว้ด้านบนเจ้า สรียินดีเจ้า

ส 6 ต.ค 2555 พระครูอินทวงศารักษ์ (ประพันธ์ อาคโม)อายุ 88 อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง(ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเชื้อเจ็ดตน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
อา 28 ต.ค 2555 หลวงพ่อพุธ ชวฺวันโณ อายุ 75 ปี พรรษา 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ณ สุสานบ้านห้วยเดื่อ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
อา 4 พ.ย 2555 หลวงพ่อสุใจ จิรปุญโญ อายุ 55 ปี พรรษา 36 วัดสันปูเลย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
อา 11 พ.ย 2555 พระอาจารย์ศรชัย อภิวํโส อายุ 48 ปี พรรษา 28 อดีตเจ้าอาวาสวัดเชียงแสน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จ 12 พ.ย 2555 หลวงพ่อวิชัย อิสฺสรธมฺโม อายุ 78 ปี พรรษา 15 อดีตพระลูกวัดหวลการณ์(สันป่าสัก)ต.หนองแฝก อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
จ 12 พ.ย 2555 พระลูกวัดงิ้วเก่า ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
จ 12 พ.ย 2555 หลวงพ่อคำติ๊บ จนฺทโก(ตุ๊ลุงมูล)อายุ 56 พรรษา 14 อดีตพระลูกวัดบ้านใหม่ห้วยแหน ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
พฤ 15 พ.ย 2555 พระสุวรรณ ชยาภินันโท อายุ 49 พรรษา 3 อดีตพระลูกวัดร่องคำหลวง ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา
ศ 16 พ.ย 2555 พระอุธทา นาถกโร วันศรีโคมคำ(สันธาตุ) ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
อา 9 ธ.ค 2555 พระอธิการเกษม ปิยธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดขุ่ม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่อ่องสอน
อา 9 ธ.ค 2555 พระสมุห์มงคล สุมงฺคโล อายุ 31 พรรษา 11 อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสันหนองบัว อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จ 10 ธ.ค 2555 พระพล ปภสฺสโร อดีตพระลูกวัดวัดมงคลวารี(หนองห่าย)อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อา 16 ธ.ค 2555 พระครูเกษมปัญญาคุณ (พระครูเลื่อน) อายุ 78 พรรษา 55 อดีตเจ้าอาวาสวัดสีมา(ต้างหนอง) อ.แม่ใจ จ.พะเยา
อา 16 ธ.ค 2555 พระชุมพล โชติธมฺโม อดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์แม่หล่วง ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
อา 16 ธ.ค 2555 พระครูโอภาสชยาภินันท์ วัดสว่างโพธิ์ชัย ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ปราสาทร้านจีระัเดชศิลป์)
อา 16 ธ.ค 2555 สามเณรชนะภณ อุบลศรี อายุ 16 ปี พระลูกวัดบ้านบอมหลวง ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พฤ 20 ธ.ค 2555 พระชลนที ชยฺยมงฺคโล อายุ 21 พรรษา 1 อดีตพระลูกวัดวัดมะองค์นก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ส 22 ธ.ค 2555 หลวงพ่อวิเชียร สุภาจาโร พระลูกวัดวัดทุ่งขี้เสือ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ส 22 ธ.ค 2555 พระครูสารกิจจานุรักษ์(ถาวร ฉนฺทสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
อา 23 ธ.ค 2555 หลวงพ่อต๋าคำ กตปุญฺโญ อายุ 89 พรรษา 39 อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีสถาน ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
อา 23 ธ.ค 2555 พระอธิการนิคม ฉนฺทธมฺโม อายุ 43 พรรษา 14 อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนมูล ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
จ 24 ธ.ค 2555 หลวงพ่อสนิท ขันติโก อายุ 72 อดีตพระลูกวัดยางทอง(พระสิงห์แก้ว) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พฤ 27 ธ.ค 2555 พระเกรียงไกร อธิธมฺมวาที(วรรณจักร์)อายุ 22 พรรษา 2 อดีตเลขานุการเจ้าคณะ ต.ฝั่งหมิ่น วัดฝั่งหมิ่น ต.ฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 30 ธ.ค 2555 พระครูอินทวรรณวิวัฒน์ (จันทร์ตา อินฺทวณฺโณ) อายุ 87 พรรษา 66 อดีตเจ้าคณะ ต.กิตติมศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดสันมะเหม้า ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
พ 9 ม.ค 2556 พระครูภาวนาภิรักษ์ อดีตรองเจ้าคณะ อ.เมือง และอดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมไพรสณฒ์ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ปราสาทร้านจีระเดชศิลป์)
ศ 11 ม.ค 2556 พระครูสิงห์ทอง เตชธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสิทธิ์ ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
อา 13 ม.ค 2556 พระครูอดุลพัฒนพิธาน อายุ 73 พรรษา 53 อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
อา 13 ม.ค 2556 พระครูนิวิฐธรรมานันท์ (ดำรง ธมฺมานนฺโท) อายุ 54 พรรษา 34 อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
อา 13 ม.ค 2556 ครูบากองแก้ว กลฺยาโณ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าซางน้อย ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
พฤ 17 ม.ค 2556 พระไมค์ จกฺกวโร อายุ 70 พรรษา 7 วัดศรีบุญนำ (บ้านป่าป๋วย) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
อา 20 ม.ค 2556 พระครูวิสุทธิสังฆการ(บุญรักษ์ ปริสุทฺโธ) อายุ 74 พรรษา 54 อดีตเจ้าคณะ ต.ช้างคลาน และเจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อา 20 ม.ค 2556 พระอาจารย์ประสิทธิ์ ภทฺทธมฺโม อายุ 70 พรรษา 50 อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสันดอนรอม/อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสันดอนรอม ต.ในเมือง เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 20 ม.ค 2556 หลวงตารุ่ง ธมฺมวุฑโฒ อายุ 84 พรรษา 27 อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าเพิ่มพูล ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
จ 21 ม.ค 2556 พระครูพิพัฒน์บุญญากร อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเลียม ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
อ 22 ม.ค 2556 พระครูประโชติธรรมคุณ อายุ 82 พรรษา 61 อดีตเจ้าคณะ อ.เวียงชัย และเจ้าอาวาสวัดห้วยส้าน(ดอนจั่น) ต.จอบหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พฤ 24 ม.ค 2556 พระพงษ์พันธ์ (แสง) ฐิตจาโร อายุ ๔๓ พรรษา ๒๐ วัดเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
อา 27 ม.ค 2556 ครูบามูล วิสุทฺโธ อายุ 90 พรรษา 40 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ก๊า ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อา 27 ม.ค 2556 พระครูประจักษ์รัตนคุณ (หลวงพ่อดำรงค์  รตนปญฺโญ) อายุ 62 พรรษา 41 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสองเมือง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 27 ม.ค 2556 พระครูมงคลพิบูล(หลวงปู่ครูบาบุดดา)อายุ 98 ปี วัดหนองบัวคำ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
อา 27 ม.ค 2556 พระอธิการตุด ฐิตธัมโม อายุ 87 พรรษา 24 อดีตเจ้าอาวาสวัดบอมหลวง ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พฤ 31 ม.ค 2556 พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต อายุ 59 พรรษา 3 อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดนากว้าว ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ส 2 ก.พ 2556 พระครูสันติธรรมาภิรม (ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) อายุ 90 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสันต้นหวีด ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
ส 2 ก.พ 2556 พระครูกวี กนฺตวีโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
ส 2 ก.พ 2556 พระครูชัยสารโกวิท(ตุ๊ลุงจัน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.ยางคราม และอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนชัย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ส 2 ก.พ 2556 พระครูอุดมธรรมวินิฐ (หลวงปู่สม อคฺคธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดต้าเหล่า อดีตเจ้าคณะ ต.เวียงต้า (กิตติมศักดิ์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ส 2 ก.พ 2556 หลวงปู่ครูบาสิงห์คำ สิริมงคโล (พระสมุห์สิงห์คำ) อายุ 95 พรรษา 28 อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริธรรมมงคล(บ้านห้วยฮ่าง)ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
อา 3 ก.พ 2556 พระครูอาทรพิพัฒนกิจ (สุคำ สาธโร) อายุ 83 ปี เจ้าคณะต.กิตติมศักดิ์ ต.พิชัยเขต 3 เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
อา 3 ก.พ 2556 พระครูพิพัฒน์นันทวุฒิ(ประสงค์)อายุ 56 พรรษา 36 อดีตเจ้าคณะ ต.เชียงคาน เจ้าอาวาสวัดเชียงโคม ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
จ 4 ก.พ 2556 หลวงพ่อพาด อริยวํโส อายุ 89 พรรษา 27 วัดพระธาตุดอยแก้ว ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
ศ 8 ก.พ 2556 หลวงพ่อสุดใจ เตชธมฺโม อายุ 81 พรรษา 30 อดีตพระลูกวัดร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
ส 9 ก.พ 2556 พระครูพิบูลพัฒโนภาส อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่หน้าค่าย(สันต้นผึ้ง) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
อา 10 ก.พ 2556 พระครูอุดมพัฒนานุยุต(วาร)อดีตเจ้าคณะ อ.สูงเม่น และเจ้าอาวาสวัดวุฒิมงคล อ.สูงเม่น จ.แพร่
จ 11 ก.พ 2556 พระอธิการกิตติเดช(ตุ๊ปู่ศรีลัย) สุขวฑฺฒโน อายุ 73 ปี 53 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
อา 17 ก.พ 2556 พระครูสถิตจิตตสังวร (ดร.พระมหาเสถียร  ถิรจิตฺโต) ปธ.4 อายุ 61 พรรษา 41 อดีตเจ้าคณะ ต.ป่าซาง และเจ้าอาวาสวัดฉางข้าวน้อยเหนือ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
อา 17 ก.พ 2556 พระอธิการคนงค์ อตฺตกาโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อา 17 ก.พ 2556 พระครูสุวรรรนันทคุณ(ทองคำ)อายุ 76 ปี พรรษา 46 เจ้าคณะ ต.ในเวียง(กิตติมศักดิ์) และอดีตเจ้าอาวาสวัดมณเทียร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
อา 17 ก.พ 2556 พระอธิการบุญมา ธมฺมทีโป อายุ 71 ปี พรรษา 35 เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อา 17 ก.พ 2556 พระปลัดศรีกุย ปญฺญาธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อา 17 ก.พ 2556 แม่ชีลำดวล ยาดี อดีตเจ้าสำนักวัดโบสถ์ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา [color=Magenta}(ปราสาทท่านเก๋ วัดร้องดอนไชย อ.สารภี-รัตนปราสาทศิลป์)

ส 23 ก.พ 2556 พระครูอดุลสารธรรม (อินสอง กตสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนคำ(พระธาตุห้วยอ้อ) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ส 23 ก.พ 2556 พระอาจารย์ติ่ง สิริวฑฺฒโน อายุ 54 พรรษา 28 วัดสวนตาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน
ส 23 ก.พ 2556 พระครูบรรพตปทุมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคีรี ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
อา 24 ก.พ 2556 พระครูอาทรพัฒนวิมล (ตุ๊ลุงเฮียว รตนปุตฺโต) อายุ 76 พรรษา 56 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่วะเด่นชัย ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
พ 27 ก.พ 2556 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อสุจี กตสาโร)อายุ 95 พรรษา 75 อดีตที่ปรึกษาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่
พ 27 ก.พ 2556 พระครูอินสรวิสุทธิ์ (ครูบาอินสม อินทสโร) อดีตเจ้าคณะ ต.นาเหลืองป่าคา และเจ้าอาวาสวัดเมืองราม ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน (ศพท่านอยู่วัดนาเหลืองใน)
พฤ 28 ก.พ 2556 หลวงปู่ครูบายอด อนาลโย อายุ 92 พรรษา 25 วัดแม่ห่าง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
พฤ 28 ก.พ 2556 หลวงพ่อปรีชา ธมฺมโชโต อายุ 73 พรรษา 26 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่กัวะ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ส 2 มี.ค 2556 พระครูถาวรธรรมวัตร(ครูบาบุญยืน ถาวโร)อายุ ๘๕ พรรษา ๖๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดสบล้อง และที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ส 2 มี.ค 2556 พระครูวิสุทธิธรรมประยุต(ทา ธมฺมญาโณ)อายุ 84 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดเชียงทอง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระแหง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
อา 3 มี.ค 2556 พระครูสถิตบุญวิมล อายุ 75 ปี อดีตเจ้าคณะ ต.ปงยางคก เขต 2 และเจ้าอาวาสวัดปงยางคก ต.ปกยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
อา 3 มี.ค 2556 พระครูโสภณวิสุทธิคุณ อายุ 79 พรรษา 57 อดีตเจ้าคณะ ต.น้ำโจ้ และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ปุง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อ 5 มี.ค 2556 หลวงพ่อศรีเนียม อดีตพระลูกวัดไร่หลวง ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
พ 6 มี.ค 2556 พระครูสุเมธคุณาธาร(หลวงพ่อชานอ่อง สุเมโธ)อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นรุง(จองตก) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พฤ 7 มี.ค 2556 พระกริช อายุ ๖๕ ปี พรรษา ๕ พระลูกวัดบ้านแพะใต้ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
อา 10 มี.ค 2556 หลวงพ่ออูอาสภะ อาสโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายมูล(พม่า) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อา 10 มี.ค 2556 พระนิรันดร์ ปภาโส อายุ 55 ปี พรรษา 10 อดีตพระลูกวัดนาก่วมเหนือ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
อา 10 มี.ค 2556 พระภัทรพล อภิวฑฺฒโน (กรันฑรัตน์) อายุ 53 พรรษา 1 อดีตพระลูกวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
อ 12 มี.ค 2556 พระทวี อธิมุตโต อายุ 31 พรรษา 10 อดีตเจ้าสำนักสงฆ์แม่ปะเเพะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
อา 17 มี.ค 2556 พระครูบุญกิจมงคล(ณรงค์ กตปุญฺโญ) หลวงตาวิ อายุ 81 ปี 21 พรรษา เจ้าอาวาสวัดปิงหลวง ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
พฤ 21 มี.ค 2556 พระวิชัย อธิปัญโญ อายุ 58 ปี 22 พรรษา วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง.จ.พะเยา
อา 24 มี.ค 2556 พระครูพิศาลปัญญากร (ณรงค์ นรินฺโท) อายุ 60 ปี 40 พรรษา เจ้าอาวาสวัีดต๋อแก้ว ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อา 24 มี.ค 2556 พระปลัดสมบูรณ์(ตุ๊ลุงสม)ฉนฺทโก อายุ 63 ปี พรรษา 43 อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
พ 27 มี.ค 2556 พระอาจารย์วาด อายุ 48 พรรษา 2 อดีตพระลูกวัดศรีสุพรรณ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
พฤ 28 มี.ค 2556 วัดพระยาสุเรนทร์ ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  (ปราสาทนกหัสดีลิงค์ ครูบาบุญหลวงวัดเกาะกลาง)
ส 30 มี.ค 2556 พระอธิการปัน อดีตเจ้าอาวาสวัดวังดิน ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
อา 31 มี.ค 2556 พระดวงคำ ปสนฺนจิตโต อายุ 75 ปี พรรษา 14 อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดห้วทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
อา 31 มี.ค 2556 พระครูสถาพรกิจจานุยุต (ทองคำ ถาวโร) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสามเงาออก ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
พฤ 4 เม.ย 2556 หลวงปู่ครูบาคำปัน ญาณวโร วัดเมืองมาง เมืองเชียงใหม่ อายุ 80 พรรษา 60 เก็บศพ ณ วัดสบแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ศ 5 เม.ย 2556 พระครูสมุห์ปราโนท ฉนฺทสุโภ อายุ 84 พรรษา 24 อดีต ผช.เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จ 8 เม.ย 2556 พระใบฎีกาวัชระ ปญฺญาวชิโร อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแลวหลวง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
อ 9 เม.ย 2556 ครูบาทัน อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
พฤ 11 เม.ย 2556 พระครูขันติวชิราธาร(ผัด ขนฺติโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรใหม่เชียงราย ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ส 27 เม.ย 2556 พระสมุห์ บุญจันทร์ สุขวฒโก อายุ 47 ปี พรรษา 27 อดีตพระลูกวัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ส่งสการ ณ สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง
อา 28 เม.ย 2556 พระปลัดฟูเฟื่อง ติสฺสวํโส อายุ 52 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์งาม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
อา 28 เม.ย 2556 พระเดช กิตฺติวณฺโณ อายุ 53 ปีพรรษา 5 อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
อา 28 เม.ย 2556 พระอธิการผดุงศักดิ์ ผลญาโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบวกโป่ง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
พฤ 2 พ.ค 2556 ตุ๊อาวคาร อดีตพระลูกวัดต้าผาลาย ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
อา 5 พ.ค 2556 พระครูบุญช่วย ธมฺมจารี อดีตเจ้าอาวาสวัดนาฝาย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
จ 6 พ.ค 2556 พระอ้วน ธมฺมธีโป อดีตพระลูกวัดแท่นคำ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
พ 8 พ.ค 2556 เจ้าส่าสายวัน อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อา 12 พ.ค 2556 พระดวงคำ กนฺตสีโล อายุ 66 พรรษา 2 อดีตพระลูกวัดเชตวัน ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อา 12 พ.ค 2556 ตุ๊ลุงต๋า วัดน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่หลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
จ 13 พ.ค 2556 พระพรชัย เมตฺติโก อายุ 23 พรรษา 2 วัดบ้านโ้ท้ง ต.ปงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ส 1 มิ.ย 2556 พระอธิการสวัสดิ์ สนฺติกาโย อายุ ๗๙ พรรษา ๒๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติพนาราม ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พฤ 6 มิ.ย 2556 ตุ๊ลุงหล่อ(การักษ์)อายุ 63 ปี พรรษา 43 อดีตพระลูกวัดอักโขคีรีชัย ต.วิเชตนคร อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
พฤ 13 มิ.ย 2556 พระฟัก อตฺตคุตฺโต อายุ 75 พรรษา 45 อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
ส 15 มิ.ย 2556 พระครูวิทิตศาสนกิจ(หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน)อายุ 73 พรรษา 53 อดีตเจ้าคณะ อ.ในเขต จ.เชียงใหม่(สายใต้ ตั้งแต่ อ.หางดง อ.สันป่าตองเป็นต้นไป)จ.ลำพูนทุกอำเภอ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม และอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ดอยปุย
ส 15 มิ.ย 2556 หลวงพ่อเปล่ง ปภสฺสโร อายุ 86 ปี สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่เหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ส่งสการ ณ สุสานช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่
พฤ 20 มิ.ย 2556 พระศรีมูล กตคุโน อายุ 69 ปี พรรษา 8 อดีตรักษการเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง
ส 22 มิ.ย 2556 พระครูสุรัตนคุณ(หลวงพ่อแก้ว สุรตโน) อายุ 80 พรรษา 41 อดีตเจ้าคณะตำบลยุหว่า(ธ),อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
จ 8 ก.ค 2556 พระลูกวัดโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่  
อา 14 ก.ค 2556 พระครูจารุวรรโณภาส (สุวรรณ จารุวณฺโณ) อายุ 63 ปี พรรษา 43 อดีตเจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
อา 14 ก.ค 2556 พระอาจารย์อนุพงษ์ โอภาโส(อาจารย์ปุ้ย)อายุ 34 พรรษา 13 อดีตพระลูกวัดปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
อา 14 ก.ค 2556 พระอาจารย์จำเริญ จารินฺโท อดีตพระลูกวัดเวียงหวาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พฤ 18 ก.ค 2556 หลวงพ่อเสาร์คำ สิรินฺธโร อายุ 81 ปี พรรษา 18 อดีตพระลูกวัดสบทะ และวัดตาวคำ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
พฤ 18 ก.ค 2556 หลวงพ่อสมัย โชติวโร อายุ 80 พรรษา 20 อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ส่งสการ ณ วัดป่าแพ่ง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด อ.เมืองเชียงใหม่
ส 20 ก.ค 2556 หลวงปู่ฟู ชยวุฒฺโฑ อายุ 96 ปี พรรษา 15 อดีตพระลูกวัดหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
พฤ 25 ก.ค 2556 พระต่อง เขมกาโม อดีตพระลูกวัดปงพร้าว ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่


อื่นๆ
1.หลวงพ่อเทอรี่ สุรตโน วัดขะเเมด ต.ขะแมด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เคลื่อนศพไปประชุมเพลิงที่ กทม.
2.พระชาลี วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เคลื่อนศพไปประชุมเพลิงที่ กทม.
3.ศ 5 ต.ค 2555  พระอธิการนิยม ยตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ บริจาคร่างให้โรงพยาบาล
4.พฤ 16 พ.ย 2555 พระครูศรีสุธรรมถาวร (ปิยธรรม ป.ธ.6, พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดแม่ทราย อ.ร้องกวาง แพร่ บริจาคร่างให้โรงพยาบาล
5.จ 19 พ.ย 2555 พระอธิการสังฆ์ทอง ฉนฺทโก อายุ 45 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดวนคีรีบุญมาราม ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง บริจาคร่างให้โรงพยาบาล
6.ศ 28 ธ.ค 2555 ครูบาเลิศ จิตตภาโล อายุ 81 ปี ย่างเข้า 82 (ท่านเกิด 1 ม.ค 2474) วัดทุ่งม่านใต้ ต.บ้านเป้า อ.เืมือง จ.ลำปาง บริจาคร่างให้โรงพยาบาล
7.พระอธิการสมชาญ รตฺนโชโต อายุ 45 พรรษา 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคีรี ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บริจาคร่างให้โรงพยาบาล
8.พระสมบุญ ปภากโร อายุ 61 พรรษา 17 อดีตรักษาเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ส่งสการตานคาบไปแล้ว ไม่ทราบวันเวลาที่ส่งสการ
9.พระครูอาทรบุญสถิตย์(อ้วน ถิรปุญโญ)อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาปรังวิทยา(วัดนาปรัง อ.ปง) อดีตเจ้าคณะ ต.ปงเขต 2 อดีตรักษาการเจ้าคณะ ต.นาปรัง และอดีตรองเจ้าอาวาสวัดนาปรัง ณ วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง บริจาคร่างให้โรงพยาบาล


รวม 127 ที่
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

หลวงพ่อพระครูอินทวรรณวิวัฒน์ วัดสันมะเหม้า เมืองพาน เชียงราย ๒๕-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตอนนี้ทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพแล้วครับ แน่นอน

TOP

ไหว้สา

พระครูประโชติธรรมคุณ อายุ 82 พรรษา 61 อดีตเจ้าคณะ อ.เวียงชัย และเจ้าอาวาสวัดห้วยส้าน(ดอนจั่น) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
๒๒ มกราคมก่อหาครับ ได้ข่าวว่ามาอย่างนั้น
  
                                   สรี๋ยินดีตุ๊น้อยบ้านราษฏร์

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย SUWANSRI เมื่อ 4-7-2012 15:09
กำหนดการประชุมเพลิงศพและพระราชทานเพลิงศพพระสังฆาธิการแล้งหน้า ต้นเดือน ก.ย 2555 - เม.ย 2556 ออกมาแล้วเจ้า ตอน ...
ขอขอบคุณท่านประทานตี้เเจ้งข่าวมาล่วงหน้าครับ  จะไดมีกำหนดการตี้ไหนจ่วยเเจ้งหื้อปี้น้องส่งสการจาวล้านนา  ตวยเน้อครับ

TOP

พระครูสันติธรรมาภิรม ครูบาอ่อนวัดสันต้นหวีด เมืองพะเยา คาดว่า 3 ก.พ.๕๖ เน่อท่านประธาน

TOP

ละอ่อนเมืองป๋ง

หลวงป่อพระอธิการอินปั๋น สุภทฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดหล่ายใหม่ ต.ออย เขต ๒ อ.ปง จ.พะเยา เปิ้นเผาไปแล้วครับเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

TOP

ข้าเจ้าได้เพิ่มวันที่ของ คุณ chaiwan คุณ pure และคุณ Tanawat39 ไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจะใด จ่วยเอิ้นแจ้งมาตี้ข้าเจ้ากำเน่อเจ้า

ส่วนของคุณ natthachai_1994 เสียดายมากๆ ตี้บ่ได้ไปฮ่วมงาน เพราะบ่มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีก๋านประชุมเพลิงศพเมื่อใด สำหรับงานนี้ข้าเจ้าก่อได้ตัดออกจากรายการด้านบนแล้วเจ้า

สรียินดีกับปี้น้องส่งสการเฮากู้ผู้นายคนเจ้า
รักมั่นในวิถีชนคนยอง เขิน ลื้อ

TOP

มาเวยแต๊ ขอบคุณท่านประธานมากๆ

ปีหน้านี่ งาน ที่น่าสนใจ  อยากไปงาน พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อสุจี กตสาโร)  มากๆ  คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่อลังการ มากมาย

TOP

อ้างอิง:
ต้นฉบับโพสโดย dannyboy เมื่อ 4-7-2012 22:46
ปีหน้านี่ งาน ที่น่าสนใจ  อยากไปงาน พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงพ่อสุจี กตสาโร)  มากๆ  คิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่อลั ...
จะเป๋นครั้งแรกในชีวิตตี้จะได้ไปเมืองแพร่  เกิดมาบะเกิยได้ไปกำเตื่อ  55555

TOP

งานครูบาเจ้าดวงดี

งานครูบาเจ้าดวงดี วัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง ได้ยินข่าวว่าปี 2556 เหมือนกันบ่ใจ่กาครับ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่