Untitled Document
ส่งสการ ดอท คอม เข้ามาอู้มาจ๋ากั๋นม่วนๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผาสาท งานบุญล้านนาต่างๆ ภาษาล้านนา ฯลฯ
Untitled Document
หน้าหลัก
ความหมายของส่งสการ
พิธีกรรม
ประวัติที่มาของปราสาท
ลักษณะการจัดศพ
สล่า(ช่าง)ผู้ทำปราสาทศพในปัจจุบัน
รวมรูปปราสาท
ประวัติการตั้งชมรม
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
 
ห้องศิลปิน บทกวี ขับขาน
อดีตสู่ปัจจุบันดินแดนล้านนา
เที่ยวล้านนา
ความเชื่อ ประเพณีล้านนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองล้านนา
เรื่องเล่าล้านนา
บุคคลล้านนา
 
กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง
 
สล่า(ช่าง)ผู้ทำปราสาทศพในปัจจุบัน
     
ครูบาบุญหลวง
พระใบฎีกาอุเทน
สล่าจันทร์ ร้านแม่จันศิลป์

ครูบาบุญหลวง วัดเกาะกลาง  

พระใบฎีกาอุเทน วัดแม่พริกลุ่ม จ.ลำปาง
สล่าจันทร์ ร้านแม่จันศิลป์
   
สล่านิพล โกฏิแก้ว บ้านกางหงษ์
สล่าจีระเดช ร้านจีระเดชศิลป์
สล่าไพศาล ร้านไพศาลศิลป์

สล่านิพล โกฏิแก้ว บ้านกางหงษ์

สล่าจีระเดช ร้านจีระเดชศิลป์
สล่าไพศาล ร้านไพศาลศิลป์
     
แม่พิกุล ร้านมนูญศิลป์
สล่าครูบอย บ้านเมืองสาตรหลวง
สล่าหนานธร ร้านปากกองศิลป์

แม่พิกุล ร้านมนูญศิลป์

สล่าครูบอย บ้านเมืองสาตรหลวง
สล่าหนานธร ร้านปากกองศิลป์
   
สล่าประธาน ร้านสิงห์แก้วประธานศิลป์
สล่าสว่าง บ้านปง
พ่อสล่าสิงห์คำ ร้านซึ้งใจปราสาทคำ

สล่าประธาน ร้านสิงห์แก้วประธานศิลป์

สล่าสว่าง บ้านปง
พ่อสล่าสิงห์คำ ร้านซึ้งใจปราสาทคำ
พ่อสล่าบุญเลิศ ขันต
สล่าณรงค์ ลาดดี (สล่าน้อง)
สล่าแดง ร้านป่าไผ่ศิลป์
พ่อสล่าบุญเลิศ ขันตี ร้านเชียงแสนศิลป์
สล่าณรงค์ ลาดดี (สล่าน้อง)
สล่าแดง ร้านป่าไผ่ศิลป์
สล่าหนานคำ บ้านสันปูเลย
สล่าหนานคำ บ้านสันปูเลย


 

 
 

Copyright ©2008 www.songsakarn.com All rights reserved. Design by Easy Soft